08/10/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Zobahan Isfahan

14:30

0 : 1

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 152

رخداد های بازی

32

92

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 70 30
88
7
12
11 88 17
2
3
33
9 46 8
5
99

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
1
30
17
24
26
31

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
99 82 27
9
10 77 48
56
26
40 54 23
7
1
15

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
12
23
70
27
18
48
25