08/10/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Saipa Tehran

16:45

3 : 0

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

8

18

19

35

45

51

52

59

59

82

84

85

86

87

89

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
21
18 60 33
4 61 12
3
32
14
6
1
9
11

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

22
12
24
16
15
28
27
33
17

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
12
5
13 28 20
17 80 14
23 76 4
29
8
61
6
9

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

2
4
27
1
14
26
18
20