08/10/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Padide Khorasan

15:15

4 : 0

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

18

26

45

45

51

52

58

59

81

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
31
92 49 21
11
3
10 63 77
7
23
22
9 75 75
5

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
1
4
21
75
19
28
17
24

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17 80 47
8
3 72 77
14 64 21
20
5
10
99
78
91

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
7
77
21
70
55
12
36
11