09/09/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

15:15

1 : 1

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

74

89

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10 59 16
2
5
1
18 81 19
70
34
6
14 74 9
4

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
19
17
25
16
77
3
23

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17 86 9
47 69 10
3
7
78
11 46 77
35
14
6
99

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
77
21
55
12
36
9
5
10