04/09/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Siah Jamegan

15:00

1 : 0

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

11

19

37

38

47

53

58

70

76

85

85

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27 65 14
47 76 23
7
6 46 70
5
8
3
18
44
17
88

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

23
73
61
16
33
14
70

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
21
18
22
4
33 69 17
9
11
32
14
16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

12
1
17
3
15
28
27
20
24