29/08/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Pars Jonoubi Jam

16:30

1 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 3500

رخداد های بازی

34

85

93

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
1
10 64 8
12
44
27 68 43
24
6
18 84 20
11

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

14
13
34
4
43
20
8

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 90 6
4
10
32 78 7
3
22
42
70
2
24
17 85 9

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
11
1
18
20
15
29
6
9