31/06/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Pars Jonoubi Jam

18:30

1 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 900

رخداد های بازی

24

42

66

70

79

84

85

93

93

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
1
10 64 7
14
24 60 8
11
4 88 6
99
13
20

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
12
34
40
6
18
19
8

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 82 10
4
14
11 63 32
3
15
6
33 68 17
1
5
9

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
10
18
22
17
32
28
12