02/06/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Pars Jonoubi Jam

20:30

0 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 700

رخداد های بازی

6

32

37

49

85

97

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 52 99
7
3
1
14
8 63 20
11
12
44
27 93 10
4

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

10
13
43
18
20
34
99

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
27
2
1
6 66 14
11 46 10
4
30
70
88
18 81 19

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
77
14
3
23
19
17
29