27/05/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Gostaresh Foulad

20:30

2 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

39

78

81

90

96

96

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 74 27
6
9 46 5
10
16 44 37
12
8
26
34
7

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
23
27
37
5
28

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
23 63 10
1
6
17
42
70
2
8 71 99
77
24

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
40
15
76
22
20
99
9