20/05/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Pars Jonoubi Jam

20:30

1 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

1

33

45

49

80

92

92

95

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 71 27
7
3
1
14 88 18
20
8 66 10
11
12
44
4

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

10
13
18
5
34
27
40
99

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17 85 55
47 81 36
8 59 50
3
7
9
6
5
35
33

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
37
10
77
70
55
36
50
78