20/05/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Foolad Khouzestan

18:50

1 : 2

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

33

38

40

55

89

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
23
1
6
2
70
15 62 24
76 74 20
8 84 9
77
17

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

40
14
28
22
20
18
9
24

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77 46 17
27
47
7
1
55 46 73
70 59 10
5
8
11
3

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

9
36
61
20
18
17
73
10