19/05/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Sepidrood Rasht

18:15

1 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

رخداد های بازی

13

94

94

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
8
20
13
6
10 68 21
24
88 74 30
7
9 64 19
4

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

30
70
69
19
1
21
44

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
10
16
26
34 46 5
7 76 27
1
11 62 9
8

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

9
12
5
28
23
21
27