20/05/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Padide Khorasan

21:00

2 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Takhti

رخداد های بازی

13

18

56

59

87

90

95

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8 80 37
1
11
4
3
10 41 21
7
23 64 75
9
5

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

21
22
37
78
75
19
17
30

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
13 90 23
29
8
6
1
17
11 50 20
7 58 10
14

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

12
3
10
16
20
40
23
26
18