12/05/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Tehran

20:45

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

19

79

82

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 94 15
23 85 66
9
6
10
8
16
12
78
4
88

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
26
60
5
66
40

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
23
1
6
40 62 20
2
24
17
16 42 77
70
15

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
77
22
20
76
18
14
28