06/05/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saipa Tehran

20:30

1 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

43

44

47

84

85

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
21
18
3
32 61 11
14 77 4
12
6
33
1
9 93 10

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
22
4
16
17
28
24
11

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17
47
8
33
35
7
9 77 77
6
5
10

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
37
78
77
70
23
12
36
99