لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نفت مسجد سلیمان 0 گسترش فولاد 1 1396/07/12 17:20
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نفت مسجد سلیمان 1 گسترش فولاد 1 1393/06/02 19:15
week 20 گسترش فولاد 0 نفت مسجد سلیمان 0 1393/11/24 14:30