لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 21 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 2 1396/11/19
week 4 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/06/11
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1394/09/22 15:15 یادگار امام
week 29 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 1 1395/02/19 18:00 تختی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ملوان بندر انزلي 0 صباي قم 0 1393/05/17 18:00
week 17 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 1 1393/09/19 15:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1392/05/03 22:00
week 16 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 1 1392/09/08 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 3 1391/05/09
week 20 ملوان بندر انزلي 0 صباي قم 1 1391/10/15
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1390/06/18
week 23 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 0 1390/11/09
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1389/09/12
week 34 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 0 1390/02/30
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 صباي قم 0 ملوان بندر انزلي 1 1388/08/15
week 33 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 3 1389/02/16
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 1 1387/09/05
week 29 صباي قم 3 ملوان بندر انزلي 0 1387/12/09
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 1 1386/07/21
week 26 صباي قم 3 ملوان بندر انزلي 0 1387/01/15
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 3 1385/08/30
week 25 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1386/01/23
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 صباي قم 3 ملوان بندر انزلي 2 1384/06/18
week 17 ملوان بندر انزلي 0 صباي قم 0 1384/10/16
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 صباي قم 2 ملوان بندر انزلي 0
week 30 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 0