لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپاهان اصفهان 4 صباي قم 1 1395/09/19 14:15 نقش جهان
week 28 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1396/01/31 17:45 یادگار امام
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 صباي قم 1 سپاهان اصفهان 0 1394/07/02 17:20 یادگار امام
week 22 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 2 1394/12/16 17:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سپاهان اصفهان 1 صباي قم 1 1393/06/27 18:30
week 24 صباي قم 2 سپاهان اصفهان 0 1394/01/15 17:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 1 1392/06/01 19:30
week 21 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1392/10/14 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 صباي قم 1 سپاهان اصفهان 1 1391/07/28
week 29 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 0 1391/12/18
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 0 1390/05/17
week 19 سپاهان اصفهان 1 صباي قم 2 1390/10/21
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 صباي قم 1 سپاهان اصفهان 1 1389/11/11
week 31 سپاهان اصفهان 0 صباي قم 0 1390/02/05
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سپاهان اصفهان 3 صباي قم 1 1388/07/03
week 25 صباي قم 2 سپاهان اصفهان 2 1388/11/08
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 0 1387/06/03
week 21 صباي قم 1 سپاهان اصفهان 1 1387/10/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1386/09/06
week 32 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 2 1386/02/22
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 0 1385/10/15
week 30 سپاهان اصفهان 3 صباي قم 2 1386/03/07
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صباي قم 3 سپاهان اصفهان 1 1384/07/11
week 21 سپاهان اصفهان 0 صباي قم 2 1384/11/14
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سپاهان اصفهان 1 صباي قم 0 1383/07/03
week 18 صباي قم 2 سپاهان اصفهان 1