لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پدیده خراسان 1 راه آهن تهران 0 1394/08/29 14:45 ثامن الائمه
week 27 راه آهن تهران 3 پدیده خراسان 1 1395/02/03 17:30 شهدا
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پدیده خراسان 3 راه آهن تهران 0 1393/06/08 17:15
week 21 راه آهن تهران 1 پدیده خراسان 0 1393/12/01 15:30