لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سپاهان اصفهان 1 آلومينيوم اراک 0 1399/08/29 16:20
week 17 آلومينيوم اراک 1 سپاهان اصفهان 6 1399/12/16 15:30
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week آلومينيوم اراک 1 سپاهان اصفهان 2 1395/08/28 13:30