لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 2 مس رفسنجان 1 1400/08/10 18:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 1 مس رفسنجان 1 1399/10/15 16:50
week 25 مس رفسنجان 2 فولاد خوزستان 1 1400/04/10 20:30