لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 2 مس رفسنجان 0 1400/07/27 18:00
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week سپاهان اصفهان 2 مس رفسنجان 1 1399/12/22 17:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس رفسنجان 1 سپاهان اصفهان 2 1399/10/02 15:00
week 23 سپاهان اصفهان 5 مس رفسنجان 1 1400/02/26 18:15