لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهر خودرو مشهد 0 استقلال تهران 2 1399/09/23 15:45
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 1 شهر خودرو مشهد 0 1398/09/14 15:00
week 28 شهر خودرو مشهد 2 استقلال تهران 2 1399/05/16 20:00