لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 گل گهر سیرجان 0 ذوب آهن اصفهان 0 1398/09/23 16:00
week 30 ذوب آهن اصفهان 2 گل گهر سیرجان 3 1399/05/30 20:45