لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فولاد خوزستان 1 نساجی مازندران 0 1398/08/03 17:00
week 23 نساجی مازندران 3 فولاد خوزستان 2 1399/05/06 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 2 نساجی مازندران 1 1397/05/25 20:30 غدیر
week 19 نساجی مازندران 2 فولاد خوزستان 0 1397/12/03 15:30