لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شاهين بوشهر 0 پرسپولیس تهران 5 1398/08/03 16:45
week 23 پرسپولیس تهران 1 شاهين بوشهر 0 1399/04/14 21:00
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شاهين بوشهر 2 پرسپولیس تهران 1 1390/05/16
week 19 پرسپولیس تهران 4 شاهين بوشهر 1 1390/10/21
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 2 شاهين بوشهر 1 1389/06/01
week 23 شاهين بوشهر 1 پرسپولیس تهران 2 1389/11/30
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 2 شاهين بوشهر 2 1388/06/23
week 23 شاهين بوشهر 4 پرسپولیس تهران 1 1388/10/26