لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 گل گهر سیرجان 1 استقلال تهران 2 1399/10/10 16:20
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 2 گل گهر سیرجان 1 1398/07/12 16:00
week 21 گل گهر سیرجان 1 استقلال تهران 0 1398/12/08 16:00
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 1 استقلال تهران 2 1396/06/17 17:45