لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week شهر خودرو مشهد 0 نفت مسجد سلیمان 1 1398/07/24 16:20
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نفت مسجد سلیمان 1 شهر خودرو مشهد 1 1398/07/03 18:30
week 20 شهر خودرو مشهد 2 نفت مسجد سلیمان 1 1398/12/04 15:30