لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ذوب آهن اصفهان 2 نساجی مازندران 0 1398/09/18 17:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نساجی مازندران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1397/05/04 20:45 شهید وطنی
week 16 ذوب آهن اصفهان 0 نساجی مازندران 0 1397/11/16 18:15