لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پرسپولیس تهران 2 گل گهر سیرجان 1 1398/09/19 17:30
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 3 پرسپولیس تهران 4 1393/09/06 13:30