لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نساجی مازندران 2 سپاهان اصفهان 2 1398/09/14 16:00
week 28 سپاهان اصفهان 0 نساجی مازندران 1 1399/05/16 20:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سپاهان اصفهان 3 نساجی مازندران 2 1397/07/27 18:00
week 24 نساجی مازندران 0 سپاهان اصفهان 0 1398/01/16 17:45