لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 تراکتور تبریز 3 شهر خودرو مشهد 1 1398/10/03 15:30
week 26 شهر خودرو مشهد 0 تراکتور تبریز 0 1399/05/02 20:15