لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 صنعت نفت آبادان 4 سپاهان اصفهان 2 1398/10/07 16:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 0 صنعت نفت آبادان 0 1397/05/05 20:45 نقش جهان
week 16 صنعت نفت آبادان 0 سپاهان اصفهان 0 1397/11/16 16:00
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week سپاهان اصفهان 0 صنعت نفت آبادان 1 1396/06/16 18:45
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 صنعت نفت آبادان 3 سپاهان اصفهان 2 1396/09/03 15:00 تختی
week 28 سپاهان اصفهان 1 صنعت نفت آبادان 1 1397/01/24 16:00 نقش جهان
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 تختی
week 19 سپاهان اصفهان 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/09 15:00 نقش جهان
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1392/08/07 16:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 1 1391/06/24
week 25 سپاهان اصفهان 3 صنعت نفت آبادان 0 1391/11/20
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سپاهان اصفهان 2 صنعت نفت آبادان 1 1390/05/21
week 20 صنعت نفت آبادان 0 سپاهان اصفهان 4 1390/10/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 سپاهان اصفهان 2 صنعت نفت آبادان 0 1390/01/06
week 32 صنعت نفت آبادان 0 سپاهان اصفهان 1 1390/02/09
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 صنعت نفت آبادان 2 سپاهان اصفهان 2 1386/09/10
week 33 سپاهان اصفهان 1 صنعت نفت آبادان 0 1387/02/25
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 4 صنعت نفت آبادان 1 1381/03/02
week 14 صنعت نفت آبادان 0 سپاهان اصفهان 1 1381/11/23