لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پرسپولیس تهران 0 نفت مسجد سلیمان 1 1398/09/01 16:15
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1397/05/26 20:30 آزادی
week 19 نفت مسجد سلیمان 0 پرسپولیس تهران 0 1397/12/04 16:00
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پرسپولیس تهران 1 نفت مسجد سلیمان 1 1393/06/21 19:45
week 23 نفت مسجد سلیمان 2 پرسپولیس تهران 2 1393/12/21 14:30