لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 گل گهر سیرجان 0 پيکان تهران 0 1398/08/10 15:15
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پيکان تهران 1 گل گهر سیرجان 0 1394/07/13
week 28 گل گهر سیرجان 1 پيکان تهران 0 1394/12/01