لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شاهين بوشهر 1 پيکان تهران 1 1398/06/24 19:45
week 18 پيکان تهران 1 شاهين بوشهر 3 1398/11/11 15:00
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پيکان تهران 0 شاهين بوشهر 1 1389/05/11
week 19 شاهين بوشهر 2 پيکان تهران 1 1389/09/28
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 شاهين بوشهر 0 پيکان تهران 0 1388/08/05
week 31 پيکان تهران 0 شاهين بوشهر 2 1389/01/27