لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نساجی مازندران 4 پيکان تهران 3 1398/06/08 20:00
week 17 پيکان تهران 0 نساجی مازندران 1 1398/11/05 15:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پيکان تهران 0 نساجی مازندران 1 1397/09/15 15:15
week 30 نساجی مازندران 2 پيکان تهران 0 1398/02/26 21:30
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پيکان تهران 2 نساجی مازندران 0 1394/06/18
week 24 نساجی مازندران 1 پيکان تهران 2 1394/11/12