لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 صنعت نفت آبادان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1398/06/07 20:15
week 17 نفت مسجد سلیمان 2 صنعت نفت آبادان 0 1398/11/06 15:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نفت مسجد سلیمان 1 صنعت نفت آبادان 1 1397/08/20 15:30
week 27 صنعت نفت آبادان 3 نفت مسجد سلیمان 1 1398/02/07 19:15
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 21 صنعت نفت آبادان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1394/10/24
week 2 نفت مسجد سلیمان 0 صنعت نفت آبادان 0 1394/06/01