لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سايپـا تهران 0 گل گهر سیرجان 0 1398/06/08 19:00
week 17 گل گهر سیرجان 1 سايپـا تهران 1 1398/11/05 15:30