لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نفت مسجد سلیمان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1397/05/05 20:45 شهید بهنام محمدی
week 16 تراکتورسازي تبریز 3 نفت مسجد سلیمان 0 1397/11/17 15:30
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 تراکتورسازي تبریز 3 نفت مسجد سلیمان 0 1393/06/07 18:00
week 21 نفت مسجد سلیمان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1393/11/30 15:30
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نفت مسجد سلیمان 0 تراکتورسازي تبریز 2 1392/10/08 14:30