لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 استقلال تهران 1 نساجی مازندران 0 1397/12/25 19:00
week 7 نساجی مازندران 0 استقلال تهران 0 1397/06/31 18:45 شهید وطنی
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 2 نساجی مازندران 1 1396/07/28 16:45