لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 تراکتورسازي تبریز 1 نساجی مازندران 1 1397/05/12 20:00 یادگار امام
week 17 نساجی مازندران 1 تراکتورسازي تبریز 1 1397/11/21 17:00