لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 نساجی مازندران 1 سايپـا تهران 1 1397/07/06 18:15
week 23 سايپـا تهران 0 نساجی مازندران 0 1398/01/08 17:45