لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 34 خونه به خونه مازندران 2 آينده سازان برق جديد فارس 1 1397/02/09 17:00
week 17 آينده سازان برق جديد فارس 2 خونه به خونه مازندران 2 1396/09/19