لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 مس رفسنجان 1 آينده سازان برق جديد فارس 2 1396/08/16
week 29 آينده سازان برق جديد فارس 1 مس رفسنجان 1 1397/01/09 16:00