لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 19 راه آهن تهران 0 آينده سازان برق جديد فارس 0 1396/10/24
week 2 آينده سازان برق جديد فارس 1 راه آهن تهران 0 1396/05/23