لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 نفت مسجد سلیمان 3 بادران تهران 3 1396/09/12
week 33 بادران تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1397/02/03 17:00
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 25 نفت مسجد سلیمان 0 بادران تهران 1 1395/12/02
week 8 بادران تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/07/02