لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 صباي قم 1 شهرداري ماهشهر 1 1396/07/18
week 25 شهرداري ماهشهر 3 صباي قم 1 1396/12/06 14:15