لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 فجر سپاسي شیراز 1 خونه به خونه مازندران 1 1396/11/14
week 5 خونه به خونه مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 2 1396/06/27
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فجر سپاسي شیراز 2 خونه به خونه مازندران 0 1395/09/03
week 32 خونه به خونه مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1396/01/28
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 20 فجر سپاسي شیراز 1 خونه به خونه مازندران 0 1394/10/03
week 1 خونه به خونه مازندران 0 فجر سپاسي شیراز 2 1394/05/26