لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ایرانجوان بوشهر 1 آينده سازان برق جديد فارس 1 1396/08/30
week 31 آينده سازان برق جديد فارس 1 ایرانجوان بوشهر 1 1397/01/21 16:30